Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva Mateřského centra Drahoušci za rok 2011

Drahotěšice č. 103,  373 41 Hluboká nad Vltavou

Ič: 22861670, www.drahousci.cz

Úvodní slovo

V roce 2011 se nám nad rámec běžných činností podařilo změnit vzhled mateřského centra. Firma Lískovec jako sponzorský dar provedla výmalbu dvou stěn. O zbylé dvě stěny se postarali naši tatínci a Maruška Třešková vytvořila grafiku na stěnách, čímž se celý prostor zvelebil a stal se pro děti i rodiče inspirativním prostředím pro rozvoj jejich dovedností a vztahů. Dále jsme zprovoznili webové stránky, kde se snažíme pravidelně vyvěšovat pořádané akce a kde probíhají čilé diskuze o veškerých aktivitách centra.
V neposlední řadě jsme se spolupodíleli společně s obcí na získání grantu na oranžové hřiště od společnosti ČEZ. Získali jsme tak pro zvelebení naší obce novým hřištěm částku 170.000,- Kč, o kterou jsme žádali.
Tímto chci poděkovat všem rodinám, které se na činnosti centra podílí, panu starostovi Dolákovi a všem zastupitelům obce Drahotěšice za vstřícnost a podporu a společnosti ČEZ za realizaci dětského hřiště.    

Pravidelná setkávání v průběhu roku

V roce 2011 se nám poněkud snížil počet členů a to na osm, postupně dokonce na sedm. Důvodem byl nástup některých maminek do zaměstnání či přestěhování jedné členky do jiné obce. Přesto jsme se dále pravidelně scházely v úterý od 9:30 hodin a ve čtvrtek od 16:30 hodin. V topných měsících pak v pondělky a úterky ve stejný čas.

Při pravidelných schůzkách s dětmi střídáme nejrůznější výtvarné techniky s hraním na hudební nástroje a jednoduchými cvičeními či tanečky.

 

Zasedání valné hromady

V srpnu zasedala po uplynutí půl roku valná hromada, kde byl volen předseda MC a noví členové rady. Místo Jany Kuzdasové byla jako třetí členka rady zvolena Mirka Kovářová, za kontrolora byla nově zvolena Jana Kurzová, ostatní funkce zůstaly nezměněny.
Hlavním bodem valné hromady bylo pak naplánování akcí na druhé pololetí roku.

 

Pořádané akce v roce 2011

18. 3. 2011 Noční drahotěšení – touto akcí jsme chtěli zahájit pravidelné setkávání dětí a rodičů nad našimi oblíbenými knihami či novými kusy z místní knihovny. Spojili jsme to i s nákupem některých nových dětských knih do knihovny. Akce se sice nezúčastnilo moc lidí, (po přečtení pohádek a promítnutí některých krátkých pohádek pomocí data projektoru nás zůstalo v MC spát přes noc jen několik), ale povedla se!

 

9. 4. Dětské velikonoční drahotěšení – jednalo se o tvořivé odpoledne pro děti a rodiče s velikonoční tématikou. Akce se zúčastnilo hodně lidí i z okolních obcí a byla velmi vydařená.

 

30. 4. Pálení čarodějnic – den před akcí jsme vytvořily společně s dětmi čarodějnici, naši tatínkové dali do kupy vatru, někteří z nás se převlékly do čarodějných přestrojení a pak už nic nebránilo veselé zábavě…

 

2. 7. Dětský den – byl ve znamení pohádek, děti plnily nejrůznější úkoly u perníkové chaloupky, čerta, prolézaly pavučinou pavouka, házely míčky do tlamy drakovi apod.

 

16.7. Borůvkobraní – každý z účastníků napekl, či připravil nějaký desert z borůvek. První tři nejlepší byly následně oceněny pěknou výhrou.

 

3. 9. Loučení s prázdninami – akce se nesla v duchu indiánském a všechny úkoly, které děti plnily se týkaly právě Indiánů.

 

15. 10. Drakiáda – jako již tradičně se konala na „letišti“ za Vondráškovými. Počasí sice nebylo tak mrazivé jako v loňském roce, zato nefoukal vítr. Opekli jsme tedy buřty, vyhlásili vítěze vyhlášené soutěže o nejhezčího doma vyrobeného draka a zase se rozešli k domovům.

5.11. Lampiónový průvod – akce se vydařila, tradiční průvod s lampióny vystřídala helloweenská diskotéka v prostorách kulturního domu.

 

11.11. Slavnostní otevření dětského hřiště – pan starosta zde, před několika rodiči a jejich dětmi poděkoval za realizaci hřiště firmě Dřevovýroba Vaněk. Zástupci firmy, která náš projekt realizovala se též dostavili a věnovali nám krmítko pro ptáčky. Následovalo občerstvení v kulturním domě.

 

17. 11. Tvoření pro děti – tradiční tvořivé odpoledne s vánoční tématikou, které bylo příjemným setkáním dětí a rodičů nad společnými výtvory.

 

3. 12. Zdobení obecního vánočního stromu – letos proběhlo až po divadelní pohádce, zpívaly se koledy, popíjel se vánoční punč a byla příjemná atmosféra.

 

23. 12. Donesení štědrovky do lesa – počasí se moc nevydařilo, celou dobu pršelo, přesto se někteří odvážlivci vydali do lesa potěšit zvěř nasbíranými plody.

 

Hospodaření v roce 2011

 

Příjmy

Členské poplatky: 800,- Kč
Dobrovolné příspěvky: 8604,- Kč
Celkem příjmy: 9404,- Kč

Výdaje

Materiál pro práci s dětmi: 5920,-
Nákup občerstvení: 2203,- Kč
Kancelářské potřeby: 788,- Kč
Presentace: 2082,- Kč
Ostatní služby: 528,- Kč
Celkem výdaje: 9318,- Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011: 3673,- Kč

 

 

Děkujeme všem, kteří se v roce 2011 podíleli na sponzoringu našeho Mateřského centra, také všem rodičům a dětem, kteří naše centrum navštěvují
a tím jej podporují