Word-48

Stanovy Mateřského centra

DrahoušciČl. I – Úvodní ustanovení1.      Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem zapsaného spolku s názvem Mateřské centrum Drahoušci (dále jen "Spolek"). Spolek bude užívat tuto zkratku: MC Drahoušci.

2.      Sídlem spolku je Obecní úřad Drahotěšice, Drahotěšice č. 103,    373 41 Hluboká nad Vltavou.

Čl. II – Právní postavení spolku  1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
  2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona 82/2012 Sb. (NOZ) o sdružování občanů.


Čl. III – Cíl činnosti spolku     Jeho hlavním cílem je:

1.      Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se bude spolku orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů. Centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační.

2.      Pomáhá vypořádat se se zátěží a problémy, které přináší péče o malé děti – společenská izolace, frustrace ze ztráty odbornosti za dobu MD. Nabízí prostor pro smysluplné strávení volného času.

3.      Cílem spolku je i organizace vzdělávacích a zábavných programů.

4.      Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.

5.      Centrum funguje jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků
o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami.


6.      Spolek pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města a tím dochází k rozvoji komunity.

7.      Podpora harmonického, všestranného vývoje osobnosti dětí, začleňování dětí do dětského kolektivu.

Čl. IV – Členství1.      Členství ve spolku je dobrovolné.

2.      Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami
a cíli spolku.

3.      O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

4.      Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku za příslušné období.

5.      Členství zaniká:
vystoupením člena písemným oznámením radě,
nezaplacením členského příspěvku,
úmrtím člena,
vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady,
zánikem spolku.

Čl. V – Práva a povinnosti členů1.      Člen má právo zejména:

a.       podílet se na činnosti spolku,

b.      volit členy orgánů spolku,

c.       být volen po dosažení 21 let věku do orgánů spolku,

d.      obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e.       být informován o činnosti spolku,

f.       podávat návrhy, náměty a připomínky.2.      Mezi povinnosti člena patří zejména:

a.       dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté,

b.      podporovat plnění cílů spolku,

c.       svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d.      platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.3.      Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.

Čl. VI – Orgány spolkuOrgány spolku jsou:
- valná hromada
- rada
- předseda
- kontrolor

1.      Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
Rada svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku, člen rady nebo kontrolor.
Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, je možné na začátku řádné valné hromady zahájit náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná při účasti minimálně 30% členů.
Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) projednává úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, kterou zveřejní na internetových stránkách spolku a v prostorách mateřského centra,
c) bere na vědomí rozpočet spolku a roční účetní závěrku,
d) rozhoduje o výši a termínu plateb členských příspěvků,2.      Rada

Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě. Rada je minimálně tříčlenná.
Rada volí ze svých členů předsedu.
Radu svolává předseda, nejméně jednou ročně.
Rada koordinuje činnost spolku, svolává valnou hromadu, rozhoduje o přijetí za člena spolku.
Rada má za povinnost minimálně týden předem oznámit všem členům spolku termín a místo konání valné hromady způsobem obvyklým.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Rada je volena na období jednoho roku.

3.      Předseda

Předseda rady zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem, je statutárním zástupcem. Předseda naplňuje rozhodnutí rady, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
Volební období předsedy je jeden rok.

4.      Kontrolor

Kontrolor je kontrolním orgánem spolku, je volen na dobu jednoho roku, kdy volba může být opakovaná.
Kontrolora volí valná hromada. Kontrolor předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.
Do pravomoci kontrolora náleží:
a) dohlížení na dodržování zákonů a stanov spolku při činnosti spolku,
b) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů a kontrola v nich obsažených údajů,
c) navrhování svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy spolku.

Čl. VII – Zásady hospodařeníSpolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) příspěvky z veřejných rozpočtů, dotace, granty,
c) členské příspěvky.Získané zdroje použije spolek pro realizaci svých cílů, k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku. O konkrétním použití rozhodne rada. Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně vypracuje finanční zprávu a předloží ji valné hromadě ke schválení.

Čl. VIII – Zánik spolku

  1. Spolek zaniká:
    1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
    2. rozhodnutím ministerstva vnitra.
  2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada
    o způsobu majetkového vypořádání.
V Drahotěšicích dne 1. 12. 2015